• #

  ?? Anlay???...

  Uzman Kadrosuyla Her Zaman ?leriye D?n¨¹k ??ler Yapmakta ve Siz De?erli M¨¹?terilerine Sa?lam Zeminler Kurmaktan YALOVA ZEM?N Olarak Gururluyuz

 • #

  G¨¹?l¨¹ MAK?NA park?

  S?z Verdi?imiz Gibi Zaman?nda ?? Teslimi Ana Unsurumuzdur

 • #

  Zorlu Ko?ullar Alt?nda...

  Yalova Zemin M¨¹hendislik

 • #

  G¨¹?l¨¹ MAK?NA park?

  Yalova Zemin

 • #

  Gelece?iniz ??in Do?ru Se?imler Yap?n !

FORE KAZIK

Zemin i?erisinde a??lan bir kuyuya konulan donat?lar ve ¨¹zerine d?k¨¹len, kuyuyu tamamen dolduracak ?ekilde, beton ile yerinde imal edilen kaz?klard?r. Prefabrik haz?rlanan ve yerine ?akma suretiyle oturtulan kaz?klara g?re ¨¹st¨¹nl¨¹?¨¹ s¨¹rt¨¹nme de?erlerinin ?ok daha y¨¹ksek olmas? ve bu ?ekilde daha k?sa kaz?klar ile yeterli de?erlerin sa?lanmas?d?r. Yap?m? prefabrik kaz?klara g?re daha zor olmas?na kar??n, yap?n?n yap?laca?? alan?n ?evresinde dinamik hareketlere hassas yap?lar oldu?unda uygulanmas? zorunlu kalabilir...

M?N? KAZIK

Zemin iyile?tirme ve iksa uygulamalar?nda yayg?n olarak kullan?lan 25 -30 cm. ?apl? uygulamalar? Mini Kaz?k¡®t?r. Kaz?klar 15m. derinli?e kadar olan iksa uygulamalar?nda ankrajl? olarak ve temel altlar?nda zemin iyile?tirme i?lerinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.Delgi i?leminin sonunda haz?rlanan demir donat?s?n?n kuyuya indirilmesinden sonra kuyuya beton d?k¨¹lerek kaz?k i?lemi tamamlan?r...

ANKRAJ

Derin kaz?larda d¨¹?ey yer de?i?tirmelerin ?nlenmesi, yap?lar?n d?nmeye kar?? emniyete al?nmas? amac?yla yap?lan yatay elemanlard?r...

JET GOUT?NG

Yer alt? su seviyesinin y¨¹ksek oldu?u gev?ek zeminlerde kaz?k uygulamalar?nda (fore ¨Cmini kaz?k) zorluklar ya?anmaktad?r.Bu t¨¹r zeminlerde Jet Grout y?ntemi ile zemin iyile?tirme daha s?k kullan?lmaktad?r...

TA? KOLON

Zemin profilinde ¨¹st seviyelerde kar??la??lan yumu?ak kil ve gev?ek kum tabakalar?n?n ta??ma g¨¹?lerini artt?rma, oturmalar? kontrol etme ama?l? ?slah i?in zemin iyile?tirmesi t¨¹r¨¹nde Ta? Kolon imalat?d?r...

ZEM?N ?Y?LE?T?RME

¨¹st yap?dan temel alt?na aktar?lan statik ve dinamik y¨¹klerin mevcut zemin taraf?ndan kar??lanamad??? durumlarda zemin ta??ma g¨¹c¨¹n¨¹ artt?rmak amac?yla yap?lan uygulamalard?r.....

YALOVA ZEM?N

M¨¹HEND?SL?K LTD. ?T?.

Bilgi, deneyimi ve probleme y?nelik ??z¨¹mler ¨¹retmede getirdi?i yenilikci ve sorgulay?c?, bilimsel ve teknik ?al??malar?yla sekt?re yeni bir model getirmektedir.. G¨¹n¨¹m¨¹z¨¹n ekonomik ve teknolojik ko?ullar?na uygun, h?zla de?i?en ?artlar?n gereklerini yerine getirerek projelerin tasar?m?ndan gercekle?mesine kadar her ad?m?nda g¨¹n¨¹m¨¹z¨¹n en ileri, modern makine olanaklar? ve deneyimli kadrolar?yla en do?ru ve ekonomik ??z¨¹mler ¨¹retmek, daima ara?t?rmac?, yenilik?i ve at?l?mc? olmak temel gayemiz olup m¨¹?terilerimiz ile kal?c? ve dostane ili?kilerimizin devaml? olmas?n? sa?lamak ve geli?tirmek ana hedeflerimizdir....

Bizimle ?leti?ime Ge?in Size Daha ?yi Hizmet Sunal?m...

?leti?im ??in !
#

REFERANSLAR

Etiketler

Fore Kaz?k Fore Kaz?k bursa Fore Kaz?k Donat? Fore Kaz?k Fiyat Fore Kaz?k Hesab? Fore Kaz?k ?stanbul Fore Kaz?k ?zmit Fore Kaz?k Makina Fore Kaz?k Makinalar? Fore Kaz?k Makinas? Fore Kaz?k Ne Fore Kaz?k Nas?l Yap?l?r Fore Kaz?k Nedir Fore Kaz?k T¨¹rkiye Fore Kaz?k Uygulama Fore Kaz?k Uygulamas? Fore Kaz?k Yalova Fore Kaz?k Yalova Zemin Fore Kaz?k Zemin Fore Kaz?k Zemin Yalova ?ksa Kaz?k Jet Kaz?k Mini Kaz?k Ta? Kolon Kaz?k Zemin ?ivisi Kaz?k Zemin ?yile?tirme Kaz?k Ankraj Kaz?k Diyafram Duvar Kaz?k Donat?s?z Kaz?k ?leti?im Ana Sayfa Hakk?m?zda Fore Kaz?k